Cele statutowe

Do głównych celów Fundacji należy:

-utrzymanie oraz wspieranie rozwoju kultury, edukacji i sztuki,
-upowszechnianie wiedzy o sztuce i kulturze polskiej oraz jej osiągnięciach w kraju i zagranicą,
-chronienie polskiej tradycji i kultury,
-rozwijanie kontaktów z krajowymi, a także zagranicznymi środowiskami twórczymi,
-prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie dziedzin humanistycznych oraz artystycznych,
-działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów w sferze kultury i współpracy
między społeczeństwami,
-chronienie polskiej tradycji i kultury, szerzenie przyjaźni oraz rozwoju osobistego w Polsce i na
świecie.

Ponad to Fundacja zajmuje się, propagowaniem przedsiębiorczości wśród artystów i ludzi kultury,
prowadzeniem działalności charytatywnej na rzecz promowania artystów i twórców kultury
poprzez m.in. wystawy oraz wydawnictwa oraz resocjalizacją i terapią dzieci, młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych poprzez naukę, kulturę, sztukę, sport oraz turystykę.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– organizowanie i finansowanie wystaw, targów, aukcji i wydarzeń artystycznych, sportowych i
turystycznych w kraju i zagranicą,
– organizowanie i finansowanie imprez i działań w zakresie wspomagania rozwoju osobowego
dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich integracji,
– organizowanie i finansowanie plenerów, konferencji, szkoleń, seminariów, imprez i konkursów w
kraju i zagranicą,
– organizowanie forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi tendencjami sztuki,
– organizowanie i finansowanie prac nad katalogowaniem i archiwizacją sztuki polskiej,
– organizowanie i finansowanie wydawnictw szkoleniowych,
– zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
– organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, wystawienniczej i medialnej,
– organizowanie i finansowanie jednostek edukacyjnych na poziomie wyższym, policealnym i
kursowym,
– organizowanie i finansowanie merytorycznych punktów informacyjnych dla młodzieży
podejmującej kształcenie na poziomie wyższym, policealnym i kursowym,
– organizowanie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi
instytucjami i podmiotami,
– świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej,
oświatowej, doradczej, wychowawczej, kulturalnej, merytorycznej,
– tworzenie warunków do rozwoju w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń,
sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, edukacji, oświaty i
kultury,
– organizowanie i finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych,
– inicjowanie i wspieranie organizacyjne, rzeczowe lub finansowe działań innych podmiotów i osób
zajmujących się działalnością należącą do statutowych celów fundacji; w zakresie tych działań
Fundacja może występować jako operator, koordynator lub administrator działań,
– przygotowywanie i prowadzenie programów rozwoju obszarów będących przedmiotem
zainteresowania fundacji jako operator, koordynator lub administrator działań,
– tworzenie kolekcji dzieł sztuki współczesnej mogącej się stać fundamentem kolekcji muzealnej.

Pobierz pełen statut

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *